Województwo Śląskie

Posiedzenia komisji

Posiedzenie komisji z dnia 7 czerwca 2018

Komisja Statutowo-Regulaminowa

Czwartek o godz. 12:00


Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia, przyjęcie porządku.
 2. Rozpatrzenie projektu uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego w sprawie zmiany Statutu Województwa Śląskiego.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji z dnia 08.02.2018r.
 4. Sprawy różne.

Sala Dębowa Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego w Katowicach, ul. J. Ligonia 46.

Posiedzenie komisji z dnia 28 maja 2018

Komisja Rewizyjna

Poniedziałek o godz. 12:00


Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia, przyjęcie porządku.
 2. Analiza sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Województwa Śląskiego za 2017 rok, informacji o stanie mienia Województwa Śląskiego, a także wykonania planu finansowego samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, samorządowych instytucji kultury oraz innych samorządowych osób prawnych.
 3. Analiza sprawozdania finansowego oraz opinii z badania przedmiotowego sprawozdania finansowego wydanej przez biegłego rewidenta.
 4. Sprawy różne.

Sala Dębowa Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego w Katowicach, ul. J. Ligonia 46.


Posiedzenie komisji z dnia 21 maja 2018

Komisja Rolnictwa i Terenów Wiejskich

Poniedziałek o godz. 9:45


Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia, przyjęcie porządku.
 2. Wytypowanie Radnych do uczestnictwa w pracach komisji konkursowej do spraw organizowanego w 2018 roku konkursu „Piękna wieś województwa śląskiego”.

foyer Sali Sejmu Śląskiego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego w Katowicach, ul. J. Ligonia 46.

Posiedzenie komisji z dnia 21 maja 2018

Komisja Środowiska i Gospodarki Wodnej

Poniedziałek o godz. 10:00


Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia, przyjęcie porządku.
 2. Zatwierdzenie protokołu z posiedzenia Komisji w dniu 14.03.2018 r.
 3. Opiniowanie projektu uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kędzierzyńsko-Kozielskiemu (druk V/783).
 4. Wyznaczenie radnego do komisji oceniającej w konkursie „Odra – Rzeka Pozytywnej Energii”.
 5. Sprawy różne.

Sala Dębowa Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego w Katowicach, ul. J. Ligonia 46.

Posiedzenie komisji z dnia 18 maja 2018

Komisja Edukacji, Nauki i Kultury

Piątek o godz. 12:00


Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia, przyjęcie porządku obrad.
 2. Realizacja i plany wojewódzkich instytucji kultury w zakresie edukacji regionalnej – wystąpienie Pana Przemysława Smyczka Dyrektora Wydziału Kultury.
 3. Zaopiniowanie projektów uchwał na najbliższą sesję Sejmiku druki V/774, 775 oraz 781.
 4. Sprawy bieżące i wolne wnioski.

Sala Szara Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego w Katowicach, ul. J. Ligonia 46.

Posiedzenie komisji z dnia 17 maja 2018

Komisja Polityki Społecznej i Ochrony Zdrowia

Czwartek o godz. 12:00


Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia, przyjęcie porządku.
 2. Zaopiniowanie projektów uchwał Sejmiku Województwa Śląskiego.
 3. Wykonanie planów finansowych jednostek służby zdrowia podległych Samorządowi Województwa za 2017 rok.
 4. Sprawy różne.

Sala Dębowa Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego w Katowicach, ul. J. Ligonia 46.

Posiedzenie komisji z dnia 17 maja 2018

Komisja Budżetu, Skarbu i Finansów

Czwartek o godz. 14:30


Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia, przyjęcie porządku.
 2. Opiniowanie projektów uchwał Sejmiku Województwa Śląskiego.
 3. Sprawy różne.

Sala Szara Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego w Katowicach, ul. J. Ligonia 46.

Posiedzenie komisji z dnia 17 maja 2018

Komisja Statutowo-Regulaminowa

Czwartek o godz. 13:30


Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia, przyjęcie porządku.
 2. Rozpatrzenie projektu oświadczenia Radnych dot. bezpieczeństwa przetwarzanych informacji, w tym danych osobowych oraz zasad korzystania z udostępnianego Radnym systemu informatycznego.
 3. Rozpatrzenie projektu uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego w sprawie zmiany Statutu Województwa Śląskiego.
 4. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji z dnia 08.02.2018r.
 5. Sprawy różne.

Sala Dębowa Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego w Katowicach, ul. J. Ligonia 46.

Posiedzenie komisji z dnia 16 maja 2018

Komisja Współpracy Zagranicznej i Integracji Europejskiej

Środa o godz. 15:00


Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia, przyjęcie porządku.
 2. Zatwierdzenie protokołu z posiedzenia Komisji Współpracy Zagranicznej i Integracji Europejskiej z dnia 20.11.2017 r.
 3. Zatwierdzenie protokołu z posiedzenia Komisji Współpracy Zagranicznej i Integracji Europejskiej z dnia 29.11.2017 r.
 4. Zatwierdzenie protokołu z posiedzenia Komisji Współpracy Zagranicznej i Integracji Europejskiej z dnia 25.01.2018 r.
 5. Zatwierdzenie protokołu z posiedzenia Komisji Współpracy Zagranicznej i Integracji Europejskiej z dnia 28.02.2018 r.
 6. Współpraca województwa śląskiego z regionami partnerskimi w kontekście zawarcia nowych porozumień z partnerami zagranicznymi.
 7. Współpraca województwa śląskiego z krajami pozaeuropejskimi.
 8. Sprawy różne.

Sala Dębowa Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego w Katowicach, ul. J. Ligonia 46.

Posiedzenie komisji z dnia 16 maja 2018

Komisja Rozwoju i Zagospodarowania Przestrzennego

Środa o godz. 14:00


Wspólne posiedzenie Komisji Rozwoju i Zagospodarowania Przestrzennego oraz doraźnej Komisji ds. Gospodarki i Innowacji


Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie i zatwierdzenie porządku posiedzenia.
 2. Wpływ Samorządu Województwa Śląskiego na rozwój gospodarki i przedsiębiorczości w regionie:
  - wystąpienie Pana Dawida Paska, Dyrektora Wydziału Gospodarki, Turystyki i Sportu, Urzędu Marszałkowskiego,
  - wystąpienie Pana Bartosza Rozpondka, Dyrektora Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości w Chorzowie,
  - wystąpienie Pani Bożeny Rojewskiej, Prezesa Zarządu Funduszu Górnośląskiego S. A. w Katowicach.
 3. Zaopiniowanie projektów uchwał na LII sesję Sejmiku.
 4. Sprawy bieżące i wolne wnioski.

Sala Szara Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego w Katowicach, ul. J. Ligonia 46.
Zobacz aktualności

wszystkieedukacjaekologiafinansefundusze europejskiegospodarkainfrastrukturainwestycjekomunikacjakulturapolityka społecznapromocjarolnictworynek pracysejmiksportspotkania uroczystościstrategia rozwojuturystykazagospodarowanie przestrzennezagranicazarządzdrowie