Województwo Śląskie

Komisje

doraźna Komisja – „Kapituła Odznaki Honorowej za Zasługi dla Województwa Śląskiego”

Przewodniczący: Jacek Świerkocki
Z-ca przewodniczącego: Lucyna Ekkert
Z-ca przewodniczącego: Krystian Kiełbasa
Z-ca przewodniczącego: Maria Potępa

Członek komisji: Sylwia Cieślar
Członek komisji: Piotr Czarnynoga
Członek komisji: Stanisław Dzwonnik
Członek komisji: Stanisław Gmitruk
Członek komisji: Andrzej Gościniak
Członek komisji: Jerzy Gorzelik
Członek komisji: Urszula Koszutska
Członek komisji: Danuta Kożusznik
Członek komisji: Mirosław Mazur
Członek komisji: Janusz Ogiegło
Członek komisji: Marta Salwierak
Członek komisji: Monika Socha
Członek komisji: Grzegorz Wolnik
Zadania:
- rozpatrywanie spraw związanych z nadawaniem „Odznaki Honorowej za Zasługi dla Województwa Śląskiego”,
- nadawanie „Odznaki Honorowej za Zasługi dla Województwa Śląskiego”.

Komisja będzie funkcjonować do końca V kadencji Sejmiku Województwa Śląskiego

doraźna Komisja ds. Gospodarki i Innowacji

Przewodniczący: Marek Gzik

Członek komisji: Grzegorz Gaża
Członek komisji: Michał Gramatyka
Członek komisji: Magdalena Idzik Fabiańska
Członek komisji: Bronisław Korfanty
Członek komisji: Józef Kubica
Członek komisji: Janusz Pasternak
Członek komisji: Teresa Wróbel
Zadania:
- opiniowanie oraz inspirowanie spraw związanych z rozwojem przedsiębiorczości,
- analiza rynku pracy i zagadnienia dotyczące wspierania rozwoju przedsiębiorczości.

Komisja będzie funkcjonować do końca V kadencji Sejmiku Województwa Śląskiego

Komisja Budżetu, Skarbu i Finansów

Przewodniczący: Michał Czarski
Z-ca przewodniczącego: Mirosław Mazur
Z-ca przewodniczącego: Janusz Pasternak
Z-ca przewodniczącego: Zbigniew Przedpełski

Członek komisji: Piotr Czarnynoga
Członek komisji: Stanisław Gmitruk
Członek komisji: Andrzej Gościniak
Członek komisji: Marek Gzik
Członek komisji: Jan Kawulok
Członek komisji: Janusz Ogiegło
Członek komisji: Martyna Starc-Jażdżyk
Członek komisji: Jacek Świerkocki
Członek komisji: Janusz Wita
Członek komisji: Grzegorz Wolnik
Członek komisji: Małgorzata Zarychta - Surówka
Zadania:
- opiniowanie projektu oraz wykonania budżetu Województwa,
- ocena działalności finansowej Województwa oraz wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych,
- problematyka zarządu mieniem Województwa i wojewódzkich osób prawnych.

Komisja Edukacji, Nauki i Kultury

Przewodniczący: Lucyna Ekkert
Z-ca przewodniczącego: Krystyna Jasińska
Z-ca przewodniczącego: Bronisław Korfanty
Z-ca przewodniczącego: Danuta Kożusznik

Członek komisji: Ewa Żak
Członek komisji: Halina Bieda
Członek komisji: Piotr Czarnynoga
Członek komisji: Michał Czarski
Członek komisji: Andrzej Gościniak
Członek komisji: Jerzy Gorzelik
Członek komisji: Marek Gzik
Członek komisji: Urszula Koszutska
Członek komisji: Maria Materla
Członek komisji: Henryk Mercik
Członek komisji: Małgorzata Ochęduszko-Ludwik
Członek komisji: Martyna Starc-Jażdżyk
Zadania:
- problematyka kształcenia i wypoczynku dzieci i młodzieży,
- ocena działalności szkół i placówek, dla których Województwo jest organem prowadzącym,
- sprawy z zakresu polityki kulturalnej na terenie Województwa.

Komisja Polityki Społecznej i Ochrony Zdrowia

Przewodniczący: Halina Bieda
Z-ca przewodniczącego: Jan Kawulok
Z-ca przewodniczącego: Urszula Koszutska
Z-ca przewodniczącego: Maria Potępa

Członek komisji: Ewa Żak
Członek komisji: Lucyna Ekkert
Członek komisji: Michał Gramatyka
Członek komisji: Aniela Jany
Członek komisji: Krystyna Jasińska
Członek komisji: Beata Kocik
Członek komisji: Danuta Kożusznik
Członek komisji: Maria Materla
Członek komisji: Mirosław Mazur
Zadania:
- problematyka pomocy społecznej,
- problematyka bezrobocia,
- promocja zdrowia,
- ocena działalności zakładów opieki zdrowotnej, dla których Województwo jest organem założycielskim,
- problematyka bezpieczeństwa osób i mienia w miejscach publicznych,
- problemy związane z równym statusem kobiet i mężczyzn.

Komisja Rewizyjna

Przewodniczący: Piotr Czarnynoga
Z-ca przewodniczącego: Andrzej Gościniak

Członek komisji: Michał Czarski
Członek komisji: Aniela Jany
Członek komisji: Bronisław Karasek
Członek komisji: Maciej Kolon
Zadania:
- kontrola wykonania budżetu Województwa przez Zarząd, a w szczególności opiniowanie rocznego sprawozdania Zarządu w tym przedmiocie oraz występowanie z wnioskiem w sprawie absolutorium,
- kontrola bieżąca wykonania uchwał Sejmiku,
- ocena funkcjonowania administracji samorządowej w Województwie,
- kontrola gospodarki finansowej i trybu zawierania umów przez instytucje samorządu Województwa.

Komisja Środowiska i Gospodarki Wodnej

Przewodniczący: Bronisław Karasek
Z-ca przewodniczącego: Michał Gramatyka
Z-ca przewodniczącego: Józef Kubica
Z-ca przewodniczącego: Jarosław Makowski

Członek komisji: Grzegorz Gaża
Członek komisji: Tadeusz Gruszka
Członek komisji: Henryk Mercik
Członek komisji: Janusz Pasternak
Członek komisji: Marta Salwierak
Członek komisji: Janusz Wita
Członek komisji: Małgorzata Zarychta - Surówka
Zadania:
- zagadnienia ochrony i kształtowania środowiska,
- zagadnienia gospodarki wodnej oraz funkcjonowanie dróg wodnych,
- sprawy z zakresu hydrologii i geologii.

Komisja Rolnictwa i Terenów Wiejskich

Przewodniczący: Janusz Wita
Z-ca przewodniczącego: Sylwia Cieślar
Z-ca przewodniczącego: Stanisław Dzwonnik
Z-ca przewodniczącego: Krystian Kiełbasa

Członek komisji: Stanisław Dąbrowa
Członek komisji: Stanisław Gmitruk
Członek komisji: Beata Kocik
Członek komisji: Danuta Kożusznik
Członek komisji: Józef Kubica
Członek komisji: Monika Socha
Zadania:
- zagadnienia rozwoju produkcji rolnej, gospodarki leśnej, gospodarki rybackiej, infrastruktury usługowej i agroturystyki,
- opiniowanie spraw związanych z zabezpieczeniem i budową dróg na terenach wiejskich,
- opiniowanie spraw związanych z zabezpieczeniem urządzeń melioracyjnych,
- zagadnienia ochrony środowiska na terenach wiejskich,
- problematyka rozwoju oświaty i kultury na terenach wiejskich.

Komisja Rozwoju i Zagospodarowania Przestrzennego

Przewodniczący: Martyna Starc-Jażdżyk
Z-ca przewodniczącego: Magdalena Idzik Fabiańska
Z-ca przewodniczącego: Małgorzata Zarychta - Surówka

Członek komisji: Halina Bieda
Członek komisji: Stanisław Dąbrowa
Członek komisji: Lucyna Ekkert
Członek komisji: Jerzy Gorzelik
Członek komisji: Julia Kloc - Kondracka
Członek komisji: Janusz Pasternak
Członek komisji: Zbigniew Przedpełski
Członek komisji: Grzegorz Wolnik
Członek komisji: Teresa Wróbel
Zadania:
- opiniowanie projektów wieloletnich programów wojewódzkich,
- sprawy związane z funkcjonowaniem kontraktu wojewódzkiego,
- opiniowanie planów rozwoju i usprawnienia komunikacji,
- opiniowanie i inspirowanie działań z zakresu gospodarki przestrzennej i kształtowania krajobrazu.

Komisja Sportu, Turystyki i Rekreacji

Przewodniczący: Maciej Kolon
Z-ca przewodniczącego: Jerzy Gorzelik
Z-ca przewodniczącego: Marta Salwierak
Z-ca przewodniczącego: Monika Socha

Członek komisji: Sylwia Cieślar
Członek komisji: Stanisław Dzwonnik
Członek komisji: Aniela Jany
Członek komisji: Julia Kloc - Kondracka
Członek komisji: Urszula Koszutska
Członek komisji: Teresa Wróbel
Zadania:
- opiniowanie spraw związanych z rozwojem i promocją kultury fizycznej, turystyki i rekreacji,
- opiniowanie planów rozwoju bazy (urządzeń) sportowo-turystycznej,
- opiniowanie wydatkowania środków finansowych z budżetu Województwa na cele kultury fizycznej rekreacji i turystyki,
- problematyka potrzeb osób niepełnosprawnych w dziedzinie rehabilitacji ruchowej.

Komisja Statutowo-Regulaminowa

Przewodniczący: Jan Kawulok
Z-ca przewodniczącego: Julia Kloc - Kondracka
Z-ca przewodniczącego: Henryk Mercik
Z-ca przewodniczącego: Maria Potępa

Członek komisji: Krystian Kiełbasa
Członek komisji: Beata Kocik
Członek komisji: Jarosław Makowski
Członek komisji: Grzegorz Wolnik
Zadania:
- problematyka zmian Statutu Województwa Śląskiego oraz opiniowanie projektów zmian tego aktu wnoszonych przez uprawnione podmioty,
- opiniowanie projektów statutów bądź równorzędnych aktów regulujących status i funkcjonowanie wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych i wojewódzkich osób prawnych,
- opiniowanie projektów aktów prawa miejscowego,
- opiniowanie wniosków dotyczących rozwiązania z radnym umowy o pracę.

Komisja Współpracy Zagranicznej i Integracji Europejskiej

Przewodniczący: Krystyna Jasińska
Z-ca przewodniczącego: Tadeusz Gruszka
Z-ca przewodniczącego: Magdalena Idzik Fabiańska
Z-ca przewodniczącego: Mirosław Mazur

Członek komisji: Sylwia Cieślar
Członek komisji: Grzegorz Gaża
Członek komisji: Bronisław Karasek
Członek komisji: Bronisław Korfanty
Członek komisji: Jarosław Makowski
Członek komisji: Maria Materla
Członek komisji: Małgorzata Ochęduszko-Ludwik
Członek komisji: Janusz Ogiegło
Członek komisji: Marta Salwierak
Członek komisji: Teresa Wróbel
Zadania:
- opiniowanie priorytetów współpracy zagranicznej Województwa,
- inspirowanie i ocena kontaktów z międzynarodowymi instytucjami i zrzeszeniami,
- opiniowanie projektów europejskich,
- udział komisji w realizacji kontaktów zagranicznych i integracji europejskiej,
- monitorowanie procesów absorbcji środków z programów Unii Europejskiej,
- udział członków komisji w spotkaniach z delegacjami zagranicznymi i przedstawicielami organów Unii Europejskiej.

Zobacz aktualności

wszystkieedukacjaekologiafinansefundusze europejskiegospodarkainfrastrukturainwestycjekomunikacjakulturapolityka społecznapromocjarolnictworynek pracysejmiksportspotkania uroczystościstrategia rozwojuturystykazagospodarowanie przestrzennezagranicazarządzdrowie