Województwo Śląskie

Oferta dla pedagogów

Placówki doskonalenia nauczycieli i biblioteki pedagogiczne

Województwo Śląskie jest organem prowadzącym dla 5 publicznych wojewódzkich placówek doskonalenia:

  • Regionalnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Katowicach,
  • Regionalnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Bielsku-Białej,
  • Regionalnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Częstochowie, w skład którego wchodzi Publiczna Biblioteka Pedagogiczna z 4 filiami,
  • Regionalnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli i Informacji Pedagogicznej „WOM” w Rybniku, w skład którego wchodzi Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka z 1 filią,
  • Regionalnego Ośrodka Metodyczno-Edukacyjnego „Metis” w Katowicach,

a także 2 wojewódzkich bibliotek pedagogicznych:

  • Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Katowicach z 14 filiami,
  • Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Bielsku-Białej z 4 filiami.

Publiczne placówki doskonalenia nauczycieli mają za zadanie organizować i prowadzić doskonalenie zawodowe nauczycieli m.in. w zakresie:

  1. wynikającym z kierunków polityki oświatowej oraz wprowadzanych zmian w systemie oświaty;
  2. wymagań stawianych wobec szkół i placówek, których wypełnianie jest badane przez organy sprawujące nadzór pedagogiczny w procesie ewaluacji zewnętrznej;
  3. realizacji podstaw programowych, w tym opracowywania programów nauczania;
  4. diagnozowania potrzeb uczniów i indywidualizacji procesu nauczania i wychowania;
  5. przygotowania do analizy wyników i wniosków z nadzoru pedagogicznego, wyników sprawdzianu i egzaminów, o których mowa w art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, oraz korzystania z nich w celu doskonalenia pracy nauczycieli;
  6. potrzeb zdiagnozowanych na podstawie analizy wyników i wniosków z nadzoru pedagogicznego oraz wyników sprawdzianu i egzaminów, o których mowa w art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.

Wojewódzkie placówki doskonalenia nauczycieli mają również obowiązek organizowania i prowadzenia doskonalenia zawodowego dyrektorów szkół i placówek w zakresie zarządzania oświatą oraz organizowania doradztwa metodycznego dla nauczycieli przedmiotów zawodowych nauczanych w zawodach unikatowych oraz zatrudnionych w szkołach z językiem nauczania mniejszości narodowych i etnicznych oraz językiem regionalnym. Placówki prowadzą również wojewódzki system informacji pedagogicznej.

Biblioteki pedagogiczne służą w szczególności wspieraniu procesu kształcenia i doskonalenia nauczycieli, a także wspieraniu działalności szkół i placówek oświatowych. Do zadań bibliotek pedagogicznych należy:

  • gromadzenie, opracowywanie, ochrona, przechowywanie i udostępnianie użytkownikom materiałów bibliotecznych;
  • organizowanie i prowadzenie wspomagania szkół i placówek w realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych oraz bibliotek szkolnych;
  • prowadzenie działalności informacyjnej i bibliograficznej;
  • inspirowanie i promowanie edukacji czytelniczej i medialnej.


Zobacz aktualności

wszystkieedukacjaekologiafinansefundusze europejskiegospodarkainfrastrukturainwestycjekomunikacjakulturapolityka społecznapromocjarolnictworynek pracysejmiksportspotkania uroczystościstrategia rozwojuturystykazagospodarowanie przestrzennezagranicazarządzdrowie