Województwo Śląskie

Strategia Transportu

Strategia Rozwoju Systemu Transportu Województwa Śląskiego

Dokument przyjęty przez Sejmik Województwa Śląskiego

Zarząd Województwa Śląskiego informuje, że uchwałą Sejmiku Województwa Śląskiego Nr IV/49/7/2014 z dnia 7 kwietnia 2014 r. przyjęta została Strategia Rozwoju Systemu Transportu Województwa Śląskiego.

Treść Strategii Rozwoju Systemu Transportu Województwa Śląskiego oraz uzasadnienia wraz z podsumowaniem, zawierające informacje o udziale społeczeństwa w tworzeniu dokumentu, są dostępne na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

Powyższa informacja została zamieszczona na podstawie zapisów art. 43 ustawy o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko z dnia 3 października 2008 r. (tekst jednolity Dz. U. 2013 r. poz. 1235 z późn. zm.).Sprawozdanie z konsultacji społecznych

W trakcie konsultacji przekazanych zostało ponad 430 uwag i wniosków od około 60 podmiotów


Konsultacje społeczne

Projekt Strategii Rozwoju Systemu Transportu Województwa Śląskiego wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko


Projekt Strategii Rozwoju Systemu Transportu Województwa Śląskiego.
Ruszają konsultacje społeczne

Zarząd Województwa Śląskiego zgodnie z art. 14 ust.1 pkt 10, art. 41 ust.1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 596), art. 6 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (tekst jednolity Dz. U 2009 Nr 84 poz. 712 z późn. zm.).

ogłasza konsultacje projektu Strategii Rozwoju Systemu Transportu Województwa Śląskiego.


Konsultacje Założeń Strategii

Zarząd Województwa Śląskiego przyjął Założenia Strategii Rozwoju Systemu Transportu


Strategia Rozwoju Systemu Transportu

Zarząd Województwa Śląskiego ogłasza, iż przystąpił do pracy nad Strategią Rozwoju Systemu Transportu Województwa Śląskiego.


Konsultacje społeczne

Zarząd Województwa Śląskiego obwieszcza przystąpienie do prac nad „Strategią Rozwoju Systemu Transportu Województwa Śląskiego".


Zespoły powołane do prac nad strategią

Zarząd Województwa Śląskiego w  ramach prac nad Strategią Rozwoju Systemu Transportu Województwa Śląskiego powołał Konsultantów, Komitet Sterujący, Zespół Operacyjny i Zespół Redakcji i Syntezy.


Zasady i tryb opracowania Strategii

Szczegółowy opis Zasad i trybu opracowywania Strategii zawiera Załącznik nr 1 do Uchwały Zarządu Województwa Śląskiego Nr 206/16/IV/2011 z dnia 01.02.2011 roku w sprawie zasad, trybu i harmonogramu prac nad Strategią.


Zobacz aktualności

wszystkieedukacjaekologiafinansefundusze europejskiegospodarkainfrastrukturainwestycjekomunikacjakulturapolityka społecznapromocjarolnictworynek pracysejmiksportspotkania uroczystościstrategia rozwojuturystykazagospodarowanie przestrzennezagranicazarządzdrowie