Województwo Śląskie

Program Ochrony Powietrza

Tabele sprawozdawcze 2017

Przypomnienie o obowiązku sprawozdawczym wynikającym z Programu ochrony powietrza dla terenu województwa śląskiego mającego na celu osiągnięcie poziomów dopuszczalnych substancji w powietrzu oraz pułapu stężenia ekspozycji za rok 2017.

System sprawozdawczy w zakresie monitorowania postępów realizacji celów Programu ochrony powietrza obejmuje wszystkie jednostki samorządowe i podległe im jednostki na terenie województwa śląskiego. Sprawozdanie w zakresie działań naprawczych powinno obejmować wszystkie działania ujęte w harmonogramie rzeczowo – finansowym, a także działania wspomagające realizowane warunkowo.

Wójt, burmistrz, prezydent miasta i starosta oraz inne podmioty tj. Wojewoda Śląski, Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska w Katowicach, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Katowicach oraz Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach są zobowiązane do sporządzania sprawozdania z realizacji działań naprawczych w danym roku kalendarzowym i przekazywania ich do Marszałka Województwa Śląskiego w terminie do dnia 30 kwietnia każdego roku (za rok poprzedni).

Tabele sprawozdawcze stanowią narzędzie monitorowania realizacji Programu ochrony powietrza dla terenu województwa śląskiego mającego na celu osiągnięcie poziomów dopuszczalnych substancji w powietrzu oraz pułapu stężenia ekspozycji uchwalonego uchwałą Sejmiku Województwa Śląskiego Nr IV/57/3/2014 z dnia 17 listopada 2014 roku.

Wypełnione tabele sprawozdawcze za rok 2017 wyłącznie w formie elektronicznej (plik Word oraz PDF) oraz plik Excel z zalecaną metodyką obliczania efektu ekologicznego w wyniku ograniczania emisji ze źródeł małej mocy należy przesyłać na adres:

srodowisko@slaskie.pl

Kontakt telefoniczny: 

Wydział Ochrony Środowiska,

Referat ds. planowania w zakresie środowiska,

Katarzyna Korszun – Kłak, tel. 32 77 40 709Program ochrony powietrza

Uchwała Sejmiku Województwa Śląskiego nr V/47/5/2017


Program ochrony powietrza – konsultacje społeczne

Konsultacje społeczne projektu dokumentu „Program ochrony powietrza dla terenu województwa śląskiego mający na celu osiągnięcie poziomów dopuszczalnych substancji w powietrzu oraz pułapu stężenia ekspozycji”.


Tabele sprawozdawcze 2015

Tabele sprawozdawcze dot. sprawozdań z Programu ochrony powietrza za rok 2015


Program ochrony powietrza - 2014

Program ochrony powietrza dla terenu województwa śląskiego mającego na celu osiągnięcie poziomów dopuszczalnych substancji w powietrzu oraz pułapu stężenia ekspozycji


Tabele sprawozdawcze 2014

Obowiązek sprawozdawczy wynikający z programów ochrony powietrza


Tabele sprawozdawcze za rok 2013

Przypomnienie o obowiązku sprawozdawczym wynikającym z programów ochrony powietrza.


Program ochrony powietrza – 2013

Program ochrony powietrza dla terenu byłej strefy bieruńsko-pszczyńskiej województwa śląskiego, gdzie stwierdzone zostały ponadnormatywne poziomy substancji w powietrzu.

Program przyjęty uchwałą Sejmiku Województwa Śląskiego Nr IV/45/12/2013 z dnia 19 grudnia 2013 roku.


Konsultacje społeczne projektu programu

Uwagi i wnioski można składać do 15 lutego 2013 roku


Tabele sprawozdawcze 2013

Przypomnienie o obowiązku sprawozdawczym wynikającym z Programu ochrony powietrza


Program - działania w 2012

Program ochrony powietrza dla terenu byłej strefy bieruńsko-pszczyńskiej województwa śląskiego


Nowe tabele sprawozdawcze 2012

Przypominie o obowiązku sprawozdawczym wynikającym z Programu ochrony powietrza


Pytania i odpowiedzi dotyczące tabel sprawozdawczych

Prezydent Miasta/Starosta zobowiązany jest do przesłania do Wydziału Ochrony Środowiska Urzędu Marszałkowskiego w jednym mailu (w formie załącznika) wypełnionych przez siebie tabel oraz tabeli przesłanych przez wszystkie gminy z terenu powiatu.


Program ochrony powietrza - 2011

Program przyjęty uchwałą Sejmiku Województwa Śląskiego nr IV/16/7/2011 z dnia 19 grudnia 2011 roku.


Konsultacje społeczne projektu programu

Uwagi i wnioski można składać do 12 sierpnia 2011


Sprawozdanie z realizacji programu

Przypominamy o obowiązku wynikającym z Programu  ochrony powietrza uchwalonym przez Sejmik Województwa Śląskiego 12 sierpnia 2010 r.


Pytania i odpowiedzi dot. tabel sprawozdawczych

Zamieszczonych na str. 68 i 69 Programu


Zaangażowanie powiatów i gmin

Udział w spotkaniach organizowanych w ramach POP 2011 na które zaproszone zostały powiaty i gminy objęte programem ochrony powietrza oraz potwierdzenie złożenia obowiązkowego sprawozdania


Program - działania w 2011

Program ochrony powietrza dla stref gliwicko-mikołowskiej i częstochowsko-lublinieckiej


Program Ochrony Powietrza 2010

Program ochrony powietrza dla stref województwa śląskiego, w których stwierdzone zostały ponadnormatywne poziomy stężeń substancji w powietrzu.


Konsultacje społeczne projektu programu

Uwagi i wnioski można składać do 29 marca 2010


Program ochrony powietrza dla stref województwa śląskiego, w których stwierdzone zostały ponadnormatywne poziomy stężeń substancji w powietrzu

Zgodnie z art. 39 ust. 1 pkt 1.  ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z 7 listopada 2008 r.) Marszałek Województwa Śląskiego informuje o rozpoczęciu procedury opracowywania dokumentu pn.: Program ochrony powietrza dla stref województwa śląskiego, w których stwierdzone zostały ponadnormatywne poziomy stężeń substancji w powietrzu.


Zobacz aktualności

więcej w kategorii: ekologia

wszystkieedukacjaekologiafinansefundusze europejskiegospodarkainfrastrukturainwestycjekomunikacjakulturapolityka społecznapromocjarolnictworynek pracysejmiksportspotkania uroczystościstrategia rozwojuturystykazagospodarowanie przestrzennezagranicazarządzdrowie