Województwo Śląskie

Gospodarka odpadami

Plan gospodarki odpadami dla województwa śląskiego na lata 2016-2022

Dokument uchwalony przez Sejmik Województwa Śląskiego 24 kwietnia 2017 roku

Głównym założeniem przyjętego do realizacji planu jest kontynuacja budowy nowoczesnego, kompleksowego i regionalnego systemu gospodarki odpadami pozwalającego w racjonalny sposób zagospodarować wszystkie strumienie wytwarzanych odpadów. Jednakże osiągnięcie wynikających z planu docelowych poziomów recyklingu odpadów komunalnych, w tym radykalne ograniczenie ilości składowanych odpadów, nie będzie możliwe bez dalszego rozwijania selektywnej zbiórki u źródła wraz z systematycznymi i systemowymi działaniami edukacyjnymi oraz wdrożenia termicznego przekształcania odpadów nienadających się do recyklingu a posiadających potencjał energetyczny, jako elementu uzupełniającego kompleksowy system zagospodarowania odpadów komunalnych. Integralną częścią dokumentu jest Plan Inwestycyjny, w którym wskazano infrastrukturę w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi niezbędną do osiągnięcia celów określonych w polskim prawie i dyrektywach UE.

Przyjmując „Plan gospodarki odpadami dla województwa śląskiego na lata 2016-2022”, Sejmik Województwa Śląskiego uchwałą w sprawie jego wykonania określił regiony gospodarki odpadami komunalnymi wraz z regionalnymi instalacjami oraz instalacjami przewidzianymi do zastępczej obsługi tych regionów.

Przed samorządami stoją trudne wyzwania, zwłaszcza te związane z wdrożeniem efektywnych sposobów selektywnego zbierania odpadów i skuteczną promocją hierarchii pożądanego postępowania z nimi, od realizacji których będzie zależało osiągnięcie strategicznych celów. Chciałbym, aby dokument ten, wyznaczający cele i kierunki działań w gospodarce odpadami, przyczynił się także do następującej zmiany postrzegania odpadów, które z powodu wyczerpujących się zasobów nieodnawialnych i związanej z tym konieczności przejścia z gospodarki linearnej na gospodarkę o obiegu zamkniętym powinny stanowić źródło cennych surowców wtórnych, a nie wyłącznie problemu, jakiego należy się pozbyć.Plan gospodarki odpadami dla województwa śląskiego 2014

Gotowy dokument uchwalony przez Sejmik Województwa Śląskiego


Projekt po konsultacjach

Projekt Planu gospodarki odpadami dla województwa śląskiego 2014 uwzględniający uwagi i wnioski zgłoszone w trakcie opiniowania i konsultacji społecznych oraz opinię Ministra Środowiska wraz z podsumowaniem zawierającym opis sposobu uwzględnienia zgłoszonych uwag i wniosków.


Aktualizacja 2012

Konsultacje społeczne projektu „Planu gospodarki odpadami dla województwa śląskiego 2014" wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.


Aktualizacja planu gospodarki odpadami

29 kwietnia 2009 roku, uchwałą Nr III/37/3/2009 Sejmik Województwa Śląskiego przyjął Aktualizację planu gospodarki odpadami dla województwa ślaskiego.


Plan gospodarki odpadami dla województwa śląskiego

Plan gospodarki odpadami dla województwa śląskiego został przyjęty przez Sejmik Województwa Śląskiego uchwałą Nr II/I 1/1/2003 z dnia 25 sierpnia 2003 roku i powstał jako realizacja ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. Nr 62, poz. 628), która w rozdziale 3, art. 14 wprowadza obowiązek opracowywania planów na szczeblu krajowym, wojewódzkim, powiatowym i gminnym.


Zobacz aktualności

wszystkieedukacjaekologiafinansefundusze europejskiegospodarkainfrastrukturainwestycjekomunikacjakulturapolityka społecznapromocjarolnictworynek pracysejmiksportspotkania uroczystościstrategia rozwojuturystykazagospodarowanie przestrzennezagranicazarządzdrowie