Województwo Śląskie

Postanowienia

Postanowienie nr 250/PP/2018 z dnia 10 kwietnia 2018

uzgodnienie projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: wykonaniu sieci napowietrznej oświetlenia ulicznego w rejonie ulic Żwirki i Wigury oraz Korfantego w miejscowości Siedliska, na działkach nr 233/5, 233/7, 213, 216, gmina KuĽnia Raciborska

art. 106 § 5 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1257 z póĽn. zm.), w związku z art. 51 ust. 1 pkt 1 oraz art. 53 ust. 4 pkt 10 i 10a oraz ust. 5 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1073, z póĽn. zm.)

Postanowienie nr 246/PP/2018 z dnia 9 kwietnia 2018

uzgodnienie projektu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego pn. „Budowa sieci wodociągowej w pasie drogowym ul. Toszeckiej, Poznańskiej, Armii Krajowej i Wielowiejskiej w Pyskowicach wraz z przyłączeniem istniejących sieci i przyłączy” przewidzianej do realizacji w Pyskowicach przy ul. Toszeckiej, na działce nr 945/134, obręb ew. 0001 Pyskowice

art. 106 § 5 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1257 z póĽn. zm.), w związku z art. 51 ust. 1 pkt 1 oraz art. 53 ust. 4 pkt 10 i 10a oraz ust. 5 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1073, z póĽn. zm.)

Postanowienie nr 242/PP/2018 z dnia 6 kwietnia 2018

uzgodnienie projektu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pn.: „Rozbudowa sieci cieplnej w rejonie ul. Opolskiej w Tarnowskich Górach, projektowanego na działkach gruntu: dz. nr 2253/124; dz. nr 437/124; dz. nr 444/97; dz. nr 445/98,dz. nr 446/99; dz. nr 338/108; dz. nr 339/108 i dz. nr 107, k.m. 2, obręb Tarnowskie Góry, nr kompleksu 3174, w granicach terenów zamkniętych”

art. 106 § 5 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1257 z póĽn. zm.), w związku z art. 51 ust. 1 pkt 1 oraz art. 53 ust. 4 pkt 10 i 10a oraz ust. 5 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1073, z póĽn. zm.)

Postanowienie nr 243/PP/2018 z dnia 6 kwietnia 2018

uzgodnienia projektu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa Gazociągu niskiego ciśnienia i średniego ciśnienia w Tarnowskich Górach przy ul. Oświęcimskiej” realizowanego w ramach zadania pn.: „Przebudowa gazociągu n/c w Tarnowskich Górach ul. Oświęcimska” oraz „Przebudowa Gazociągu śr/c w Tarnowskich Górach ul. Piłsudskiego” na działce gruntu dz. nr 5581/31, jedn. ew. 246304_1 Tarnowskie Góry, obręb 0004 Tarnowskie Góry, arkusz mapy 1TG, w granicach terenów zamkniętych

art. 106 § 5 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1257 z póĽn. zm.), w związku z art. 51 ust. 1 pkt 1 oraz art. 53 ust. 4 pkt 10 i 10a oraz ust. 5 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1073, z póĽn. zm.)

Postanowienie nr 244/PP/2018 z dnia 6 kwietnia 2018

uzgodnienia projektu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa sieci wodociągowej w Pankach”, realizowanego w ramach zadania: „Przejście wodociągu pod torem kolejowym linii nr 181 Herby, Nowe-Oleśnica, w km 17,619”, projektowanego na działce gruntu: dz. nr 630/9, k.m. 7,8,9,11, obręb Panki, w granicach terenów zamkniętych

art. 106 § 5 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1257 z póĽn. zm.), w związku z art. 51 ust. 1 pkt 1 oraz art. 53 ust. 4 pkt 10 i 10a oraz ust. 5 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1073, z póĽn. zm.)

Postanowienie nr 240/PP/2018 z dnia 5 kwietnia 2018

uzgodnienie projektu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa przejścia podziemnego pod torami linii kolejowej nr 183 w Dąbrowie Górniczej”, realizowanej w ramach zadania: „Przebudowa układu komunikacyjnego wraz z wykonaniem nowych miejsc parkingowych, w rejonie ulicy Malinowe Górki, przy zbiorniku Pogoria III – przejście podziemne pod torami linii PKP nr 183”, projektowanego na działce gruntu: dz. nr 540, k.m. 4, obręb Marianki, w granicach zamkniętych

art. 106 § 5 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1257 z póĽn. zm.), w związku z art. 51 ust. 1 pkt 1 oraz art. 53 ust. 4 pkt 10 i 10a oraz ust. 5 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1073, z póĽn. zm.)

Postanowienie nr 226/PP/2018 z dnia 4 kwietnia 2018

uzgodnienie projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa linii kablowej nN, relacji: Podstacja Trakcyjna 12P Tychy – tory nr 1 i nr 2, na szlaku Tychy – Tychy Miasto, w Tychach”, projektowanego na działkach gruntu: dz. nr 2016/20; dz. nr 1778/21; dz. nr 580/22; dz. nr 807/63; dz. nr 769/64 i dz. nr 369/69. k.m. 3, obręb Tychy, w granicach terenów zamkniętych

art. 106 § 5 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1257 z póĽn. zm.), w związku z art. 51 ust. 1 pkt 1 oraz art. 53 ust. 4 pkt 10 i 10a oraz ust. 5 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1073, z póĽn. zm.)

Postanowienie nr 228/PP/2018 z dnia 4 kwietnia 2018

uzgodnienie projektu decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji pn.: „Rozbudowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego o pomieszczenie techniczne – kotłownię na paliwo stałe” zlokalizowanej w Gierałtowicach przy ul. Ks. Roboty – działka nr 868/92

art. 106 § 5 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1257 z póĽn. zm.), w związku z art. 51 ust. 1 pkt 1 oraz art. 53 ust. 4 pkt 10 i 10a oraz ust. 5 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1073, z póĽn. zm.)

Postanowienie nr 219/PP/2018 z dnia 3 kwietnia 2018

odmowa uzgodnienia projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Rędziny

art. 106 § 5 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2017 r. poz. 1257 z póĽn. zm.), w związku z art. 11 pkt 6 oraz art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz.U. z 2017 r., poz. 1073 z póĽn. zm.

Postanowienie nr 185/PP/2018 z dnia 23 marca 2018

uzgodnienia projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla: obiektu infrastruktury technicznej, tj. sieci wodociągowej w rejonie ul. P. Kołodzieja i Placu Park Murckowski w Katowicach (działki nr 175/50 i 241/55 karta mapy 21 obręb Górne Lasy Pszczyńskie)

art. 106 § 5 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1257 z póĽn. zm.), w związku z art. 51 ust. 1 pkt 1 oraz art. 53 ust. 4 pkt 10 i 10a oraz ust. 5 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1073, z póĽn. zm.)

Zobacz aktualności

wszystkieedukacjaekologiafinansefundusze europejskiegospodarkainfrastrukturainwestycjekomunikacjakulturapolityka społecznapromocjarolnictworynek pracysejmiksportspotkania uroczystościstrategia rozwojuturystykazagospodarowanie przestrzennezagranicazarządzdrowie